دخمه گذاری؛ رنجی بزرگ برای مردگان زرتشتی
54 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از آداب و رسوم مخصوص زرتشتیان، مراسم «دخمه گذاری» است که در واقع اجرای احکام مخصوص زرتشتیان در حق مردگان است.