تحریف نگاری های دکتر زرین کوب
80 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از چهره های پرتالیف معاصر «دکتر عبدالحسین زرین کوب» است که در زمینه های مختلفی قلم فرسایی نموده و کتابها و مقالاتی از خود برجای گذاشته است. تالیفات وی بیشتر سه زمینه ی ادبیات، تصوف و تاریخ را شامل می شود. کتابهای ادبی و نقد ادبیات وی و کتابهایی که در باب تصوف نگاشته، خود حدیث مفصلی نیاز دارد که در این مجمل نمی گنجد. اما کتابهای تاریخی ایشان، وقتی آنها را به دیده دقت بررسی می کنیم به مطالبی بر می خوریم که دچار ضعف سند است. در تاریخ نویسی های ایشان مطالب ناصحیح و ضعیف بسیاری به چشم می خورد که باید شناسایی و بازگو شود تا کسانی که آشنایی چندانی با تاریخ ندارند، هنگام مطالعه آن دچار سردرگمی و برداشت غلط از تاریخ نشوند.