سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه اراک 
مدرس 
 
 
کارگاه مسیحیت شناسی 
تدریس 
تفرش - کانون اندیشه جوان 
مدرس 
 
 
کارگاه مسیحیت شناسی 
تدریس 
کاشان - انجمن نشست های دینی 
مدرس 
 
 
نشست علمی نقد عهدین 
تدریس 
اصفهان 
استاد 
1396/07/11 
1396/07/11 
کارگاه نقد فرقه ها 
تدریس 
انجمن دانشچویان تهران 
استاد 
1397/06/22 
1397/06/23 
مدرسه تابستانی ادیان و فرق